0
Twój koszyk
  • Brak produktów

REGULAMIN I ZGODY

REGULAMIN I ZGODY
REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SMAKSTUDIO.PL
obowiązującego od dnia 02.04.2019 r.

1. WSTĘP
1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.smakstuido.pl jest prowadzony przez Agnieszkę Kuklis, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą SMAK STUDIO Agnieszka Kuklis, ul. Cyprysowa 21A, 91-365 Łódź, NIP: 947-126-90-19, REGON: 368493380;
2. Dane i adres do korespondencji: Smak Studio, Narutowicza 16, 90-135 Łódź, adres poczty elektronicznej: sklep@smakstudio.pl; tel. +48 506 284 268
3. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego usługi drogą elektroniczną polegające na: prowadzeniu konta w Sklepie internetowym, umożliwieniu złożenia zamówienia w Sklepie internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia i dokonania zakupu Towaru na podstawie zawartej Umowy Sprzedaży oraz Newslettera.
4. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do konsumentów albo do przedsiębiorców.
5. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie i nieprzerwanie na stronie internetowej www.smakstudio.pl w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie i zapisanie na trwałym nośniku w każdej chwili.
6. Poprzez fakt korzystania ze Sklepu Internetowego www.smakstuido.pl i akceptację Regulaminu, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptuje wszystkie jego postanowienia i zobowiązuje się do przestrzegania ich. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Kupującym. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Kupującego.
7. Smak Studio nie jest producentem oferowanych produktów.

2. DEFINICJE:
1.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden pełny dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
1.2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
1.3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – stanowi usługę elektroniczną będącą interaktywnym formularzem dostępnym w Sklepie Internetowym umożliwiającym złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
1.4. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
1.5. KODEKS CYWILNY – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
1.6. KONSUMENT - osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie Internetowym w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
1.7. KONTO – stanowi usługę elektroniczną będącą oznaczonym indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiorem zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
1.8. NEWSLETTER – stanowi usługę elektroniczną polegającą na dystrybucji świadczonej przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie cyklicznych treści kolejnych edycji Newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach, zniżkach i promocjach w Sklepie Internetowym.
1.9. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
1.10. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
1.11. SKLEP INTERNETOWY - Sklep Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.smakstudio.pl.
1.12. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – Agnieszka Kuklis, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą SMAK STUDIO Agnieszka Kuklis, ul. Cyprysowa 21A, 91-365 Łódź, NIP: 947-126-90-19, REGON: 368493380; adres poczty elektronicznej: sklep@smakstudio.pl, tel. 506 284 268
1.13. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu lub Projektu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
1.14. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przezUsługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
1.15. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
1.16. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2017 poz. 683 tekst jednolity z dnia 2017.03.30)
1.17. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Projektu ze Sprzedawcą.

3. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
1. W Sklepie Internetowym świadczone są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.
1.1. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji oraz akceptacji , (2) kliknięciu pola „Kontynuuj” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko, telefon, adres poczty elektronicznej oraz hasło. Usługa ta świadczona jest nieodpłatnie i przez czas nieokreślony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (złożenia rezygnacji z prowadzenia Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@smakstudio.pl lub też pisemnie na adres: Smak Studio Narutowicza 16, 90-135 Łódź
1.2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po spełnieniu łącznie dwóch kolejnych czynności – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu pola „Zamów z obowiązkiem zapłaty” - do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, województwo, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy, sposób płatności. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP. Usługa elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie i ma charakter jednorazowy w tym znaczeniu, że ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
1.3. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po wyrażeniu zgody na otrzymywanie Newslettera podczas rejestracji w serwisie po zaznaczeniu pola  pola „TAK - Zgadzam się i zapisuję się”. Treści Newslettera będą przesyłane na adres poczty elektronicznej, który podano w czasie rejestracji. Do Newslettera można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego przycisku wyboru w Panelu Klienta w dziale NEWSLETTER. Świadczenie usługi Newslettera jest nieodpłatne i usługa ta świadczona jest przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (złożenia rezygnacji z Newslettera); samodzielnie po zaznaczeniu pola  pola „NIE – Nie zgadzam się i wypisuję się”, dostępnego w Panelu Klienta w dziale NEWSLETTER. Lub poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@smakstudio.pl lub też pisemnie na adres: Smak Studio Narutowicza 16, 90-135 Łódź.
2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
2.1. Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.
2.2. Dostęp do poczty elektronicznej.
2.3. Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 61 i wyższej lub Microsoft EDGE w wersji 42 i wyższej, Opera w wersji  49 i wyższej, Google Chrome w wersji 68 i wyższej. Safari w wersji 5,
2.4. Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
4. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
5. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
6. Tryb postępowania reklamacyjnego:
6.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 7 Regulaminu, Usługobiorca może składać na przykład: pisemnie na adres Smak Studio Narutowicza 16, 90-135 Łódź. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@smakstudio.pl
6.2. W opisie reklamacji rekomenduje się podanie: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; żądania Usługobiorcy; oraz danych kontaktowych składającego reklamację – co w znaczący sposób ułatwi i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie rekomendacji i ich niespełnienie nie czyni reklamacji nieskutecznych nadesłanych z pominięciem rekomendowanego opisu reklamacji.
6.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach i Projektach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz ewentualne cła. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia w kolejnych krokach i zostaną doliczone do ceny Produktu lub Projektu. W przypadku dostaw poza granice administracyjne Łodzi cena dostawy będzie obliczana indywidualnie i o jej wysokości Klient zostanie poinformowany telefonicznie bądź za pośrednictwem e-mail.
3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
4. Zawarcie Umowy Sprzedaży za pomocą Formularza Zamówień
4.1. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia w Sklepie Internetowym.
4.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca w ciągu 48 godzin potwierdza jego otrzymanie oraz przyjęcie do realizacji, jak również informuje Klienta o koszcie dostawy. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia oraz przyjęcie go do realizacji wraz z informacją o koszcie dostawy następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia oraz oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i przyjęcia go do realizacji wraz ze wskazaniem kosztu dostawy.

Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-18:00, w soboty 11:00-16:00.
4.3. Po otrzymaniu wiadomości e-mail, o jakiej mowa w pkt. 4 ust. 4 ppkt. 2 Klient obowiązany jest do poinformowania Sprzedawcy czy akceptuje warunki umowy w zakresie wskazanego kosztu dostawy. Poinformowanie Sprzedawcy o akceptacji może nastąpić telefonicznie bądź za pośrednictwem wiadomości e-mail, wysyłając wiadomość zwrotną. Z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę potwierdzenia akceptacji warunków umowy wraz z kosztami dostawy zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą .
4.4. Realizacja zamówienia rozpoczyna się od momentu jego potwierdzenia przez Sprzedawcę, za wyjątkiem zamówień z opcją płatności przelewem. W ostatnim przypadku zamówienie jest realizowane dopiero po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedającego.
5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 4.4.2 Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.
6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do:
6.1. odmowy zrealizowania zamówienia w każdym etapie jego realizacji z ważnych przyczyn ekonomicznych lub logistycznych, jak również z powodów niezawinionych przez Sprzedawcę, w szczególności braku dostępności zamówionych przez Klienta produktów u producentów lub dostawców,
6.2. anulowania zamówienia jeżeli zostało złożone z opcją płatności przelewem a nie uregulowano przelewu w odpowiedniej kwocie w terminie 14 dni kalendarzowych od daty potwierdzenia zamówienia,
6.3. anulowania zamówienia w przypadku braku możliwości jego potwierdzenia (np. z powodu błędnie podanych danych kontaktowych) w terminie 5 dni roboczych od jego wpłynięcia.

5. SPOSOBY PŁATNOŚCI
1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
1.1. Płatność gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym.
1.2. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy:
1.2.1. Wpłata w PLN
    56 1750 0012 0000 0000 3857 9002
     Raiffeisen Bank Polska SA    
1.2.2. Wpłata w Euro
    IBAN: PL 06 1750 0012 0000 0000 3857 9029
    SWIFT: RCBWPLPW
1.3. Płatność przelewem online za pośrednictwem serwisu Tpay.co i PayPal.
2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

6. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY
1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
1.1. Transport własny Sprzedawcy
1.2. Odbiór osobisty przez Klienta.
2. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Koszty dostawy są uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz płatności. Koszty dostawy oraz sposób jego wyliczania wskazane są szczegółowo na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Koszt dostawy”.
4. O ostatecznym koszcie dostawy w formie transportu własnego Sprzedawcy, Klient zostanie poinformowany w osobnej wiadomości e-mail wysłanej przez Sprzedawcę w ciągu 48 godzin od złożenia zamówienia, zgodnie z postanowieniami pkt. 4 ust. 4 ppkt. 2 niniejszego Regulaminu.
5. Odbiór osobisty przez Klienta możliwy jest w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy mieszczącym się w Łodzi, ul. G. Narutowicza 16. Odbiór osobisty jest bezpłatny.
6. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 3 tygodni, chyba że w opisie danego Produktu albo w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 4 tygodni. Termin ten należy liczyć w następujący sposób: w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub płatności elektroniczne - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
7. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 3 tygodni, chyba że w opisie danego Produktu albo w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 4 tygodni. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:
7.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
7.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW
1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym w art. 556 i następnych.
2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Zwroty i reklamacje”.
3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:
3.1. pisemnie na adres: Smak Studio Narutowicza 16, 90-135 Łódź.
3.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@smakstudio.pl
4. Rekomenduje się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie rekomendacji i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
6. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta będącego konsumentem lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres Smak Studio Narutowicza 16, 90-135 Łódź. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
7. Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa powyżej nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta, o którym mowa w pkt. 7.5 Regulaminu oraz nie narusza prawa Klienta żądania od Sprzedawcy demontażu wadliwego Produktu i ponownego zamontowania Produktu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym mowa w art. 5611 Kodeksu cywilnego.
8. Kupujący przed dokonaniem odbioru towaru powinien sprawdzić czy przesyłka nie jest w jakikolwiek sposób uszkodzona np. mechanicznie lub czy opakowanie nie nosi śladów ingerencji itp. W przypadku stwierdzenia braku jakiegoś towaru lub uszkodzeń powstałych na skutek transportu, należy w obecności doręczyciela spisać protokół reklamacyjny. W takim przypadku protokół stanowi podstawę do zgłoszenia reklamacji. Reklamację w formie pisemnej (opis stwierdzonego braku lub uszkodzenia) należy wysłać na adres e-mailowy: sklep@smakstudio.pl lub listownie na adres: Smak Studio Narutowicza 16, 90-135 Łódź.

8.  WYMIANA
1. Produkt może zostać wymieniony na inny w przeciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki przez Klienta pod warunkiem zachowania oryginalnych zabezpieczeń lub opakowań.
2. W przypadku usunięcia lub zniszczenia oryginalnych zabezpieczeń lub opakowań wymiana Produktu na inny jest możliwa tylko w uzasadnionych przypadkach. Decyzja o możliwości takiej zamiany jest zależna wyłącznie od woli Sprzedawcy i każdorazowo jest rozpatrywana indywidualnie.
3. W przypadku wymiany Produktu droższego na tańszy Sprzedawca zwróci Kupującemu różnicę w cenie. Jeżeli następuje wymiana na Produkt droższy Kupujący uiści Sprzedawcy stosowną kwotę za pośrednictwem umówionej formy płatności.
4. Decyzja dotycząca zamiany Produktu po upływie 14 dni od daty otrzymania przesyłki jest zależna wyłącznie od woli Sprzedawcy i jest rozpatrywana indywidualnie.
5. Najpóźniej wraz ze zwrotem wymienianego Produktu należy przesłać oświadczenie o jego wymianie. Oświadczenie to może być złożone wcześniej za pomocą poczty elektronicznej e-mail: sklep@smakstudio.pl lub przesłane listowanie na adres: Smak Studio Narutowicza 16, 90-135 Łódź. Wówczas Sprzedawca ustali z Kupującym warunki oraz terminy zwrotu wymienianego Produktu.  
6. Koszt przesyłek związanych z wymianą Produktu pokrywa Kupujący.
7. Dostawa przez Sprzedawcę wymienianego Produktu nastąpi w terminach określonych dla dostaw zamówionych Produktów, o których mowa w pkt. 6.6 i 6.7. niniejszego Regulaminu, pod warunkiem ich dostępności u producenta lub dostawcy. W każdym razie uzależnione jest to od dostępności Produktów u dostawców, czasu ich przesłania do Sprzedawcy, o czym Kupujący dokonujący wymiany zostanie poinformowany przez Sprzedawcę.

9. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php;
2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

10. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2017683, tekst jednolity z dnia 2017.03.30) Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:
1.1. pisemnie na adres: Smak Studio Narutowicza 16, 90-135 Łódź;
1.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@smakstudio.pl
2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Zwroty i reklamacje”. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
3.1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
3.2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: Smak Studio Narutowicza 16, 90-135 Łódź.
7. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.
8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu, chyba  że Sprzedawca nie poinformował konsumenta o prawie do odstąpienia od umowy.
9. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
9.1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
9.2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
9.3. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
10.1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
10.2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
10.3. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
10.4. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
10.5. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10.6. w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
10.7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
10.8. w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;
10.9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10.10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
10.11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
10.12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
10.13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

11. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących jednocześnie konsumentami.
2. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności w Formularzu Zamówienia oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
3. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
4. Klient nie będący jednocześnie konsumentem zobowiązany jest do wykonania swojego zobowiązania z tytułu Umowy Sprzedaży (tj. w szczególności zapłaty ceny i odbioru Produktu) niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
5. Produkty będące przedmiotem Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem nie będącym jednocześnie konsumentem pozostają własnością Sprzedawcy do uiszczenia ceny i kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży.
6. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
7. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący jednocześnie konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
8. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
9. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
10. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem.
11. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

12. DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane poniżej/w polityce prywatności  opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
2. Dane są zbierane w związku z wykonywaniem umów sprzedaży i sprzedażą Produktów.
3. Podane przez Kupującego dane mogą być przetwarzane dla celów związanych z wykonaniem umowy, reklamacji, rękojmi, celów marketingowych (za uprzednio wyrażoną zgodą) jedynie przez Sprzedającego i podmioty przez niego upoważnione na podstawie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/EW.
4. Więcej informacji w zakresie Państwa danych osobowych oraz plików cookies uzyskacie Państwo w zakładce "Polityka prywatności" oraz "Polityka cookies" dostępnych na dole strony.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
2. Zmiana Regulaminu:
2.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest.: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych, zmiany adresu Sprzedawcy - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.
2.2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) Zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.
2.3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży..
2.4. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa..
4. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a Usługobiorcą/Klientem będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a Usługobiorcą/Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy/Sprzedawcy.


  • Agnieszka Kuklis
  • Agnieszka Kuklis
  • Utworzono: 12/07/2022
  • Zmieniono: 15/07/2022