0
Twój koszyk
 • Brak produktów

REKLAMACJE / WYMIANA

REKLAMACJE / WYMIANA
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym w art. 556 i następnych.

 2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Zwroty i reklamacje”.

 3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:
  3.1. Pisemnie na adres: Smak Studio Narutowicza 16, 90-135 Łódź.
  3.2. W formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@smakstudio.pl

 4. Rekomenduje się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie rekomendacji i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

 6. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta będącego konsumentem lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres Smak Studio Narutowicza 16, 90-135 Łódź. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

 7. Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa powyżej nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta, o którym mowa w pkt. 7.5 Regulaminu oraz nie narusza prawa Klienta żądania od Sprzedawcy demontażu wadliwego Produktu i ponownego zamontowania Produktu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym mowa w art. 5611 Kodeksu cywilnego.

 8. Kupujący przed dokonaniem odbioru towaru powinien sprawdzić czy przesyłka nie jest w jakikolwiek sposób uszkodzona np. mechanicznie lub czy opakowanie nie nosi śladów ingerencji itp. W przypadku stwierdzenia braku jakiegoś towaru lub uszkodzeń powstałych na skutek transportu, należy w obecności doręczyciela spisać protokół reklamacyjny. W takim przypadku protokół stanowi podstawę do zgłoszenia reklamacji. Reklamację w formie pisemnej (opis stwierdzonego braku lub uszkodzenia) należy wysłać na adres e-mailowy: sklep@smakstudio.pl lub listownie na adres: Smak Studio Narutowicza 16, 90-135 Łódź.


 1. WYMIANA

  1. Produkt może zostać wymieniony na inny w przeciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki przez Klienta pod warunkiem zachowania oryginalnych zabezpieczeń lub opakowań.

  2. W przypadku usunięcia lub zniszczenia oryginalnych zabezpieczeń lub opakowań wymiana Produktu na inny jest możliwa tylko w uzasadnionych przypadkach. Decyzja o możliwości takiej zamiany jest zależna wyłącznie od woli Sprzedawcy i każdorazowo jest rozpatrywana indywidualnie.

  3. W przypadku wymiany Produktu droższego na tańszy Sprzedawca zwróci Kupującemu różnicę w cenie. Jeżeli następuje wymiana na Produkt droższy Kupujący uiści Sprzedawcy stosowną kwotę za pośrednictwem umówionej formy płatności.

  4. Decyzja dotycząca zamiany Produktu po upływie 14 dni od daty otrzymania przesyłki jest zależna wyłącznie od woli Sprzedawcy i jest rozpatrywana indywidualnie.

  5. Najpóźniej wraz ze zwrotem wymienianego Produktu należy przesłać oświadczenie o jego wymianie. Oświadczenie to może być złożone wcześniej za pomocą poczty elektronicznej e-mail: sklep@smakstudio.pl lub przesłane listowanie na adres: Smak Studio Narutowicza 16, 90-135 Łódź. Wówczas Sprzedawca ustali z Kupującym warunki oraz terminy zwrotu wymienianego Produktu.

  6. Koszt przesyłek związanych z wymianą Produktu pokrywa Kupujący.

  7. Dostawa przez Sprzedawcę wymienianego Produktu nastąpi w terminach określonych dla dostaw zamówionych Produktów, o których mowa w pkt. 6.6 i 6.7. niniejszego Regulaminu, pod warunkiem ich dostępności u producenta lub dostawcy. W każdym razie uzależnione jest to od dostępności Produktów u dostawców, czasu ich przesłania do Sprzedawcy, o czym Kupujący dokonujący wymiany zostanie poinformowany przez Sprzedawcę. 1. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

  1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php;

  2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

  3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).


 • Agnieszka Kuklis
 • Agnieszka Kuklis
 • Utworzono: 12/07/2022
 • Zmieniono: 15/07/2022